Foar Fryske Bern is ferantwurdlik foar de ynhâld fan dizze webside. Wy dogge alle war om de ynhâld sa aktueel, tagonklik, korrekt en folslein mooglik te meitsjen en te hâlden.

Ynformaasje net korrekt of ferâldere?

Komst wat op de webside tsjin dat ferkeard of ferâldere is? Dan wurdearje wy jo reaksje tige. Jo kinne dêrfoar it formulier op ‘e side ‘ynformaasje tafoegje’ brûke.

Fertroulik

Alle ynformaasje dy’t jo ús jouwe sil fertroulik wurde behannele. Wy brûke allinich jo persoanlike of adresgegevens wêrfoar jo se hawwe levere.