Prate oer je twivels helpt

Wanneer scheiden? Elk stel heeft wel eens relatieproblemen. Maar wanneer is het nog te herstellen en wanneer is het toch tijd om uit elkaar te gaan?

Er zijn verschillende oorzaken van relatieproblemen. Zo kun je vervreemd van elkaar raken, verliefd worden op iemand anders of persoonlijke problemen ervaren. Relatieproblemen kunnen een reden zijn om te scheiden. Maar duurt de twijfel langer en wil je de relatie redden? Communiceren met je partner is erg belangrijk. In elke relatie. Blijf daarom met je partner in gesprek en spreek over je gevoelens, hoe lastig deze gesprekken ook kunnen zijn.

Wil je (naast je partner) met iemand anders praten over je gevoel? Ga in gesprek met iemand uit je netwerk die je vertrouwd.

Liever praten met een onbekende? Je kunt onder andere terecht bij je huisarts of je wijk- en gebiedsteam. Er zijn ook veel fora waar je in contact kunt komen met mensen die hetzelfde meemaken of je kunt terecht bij verschillende professionele organisaties die je graag helpen.

Wyk – en gebietsteams biede stipe

Hasto fragen wêr’tst mei sitst? Dan kinst by de wyk- en gebietsteams fan dyn gemeente oanklopje foar help.

Sy stypje elkenien op it mêd fan wolwêzen en soarch. Ek binne se der foar minsken dy’t soargen hawwe oer oaren.

Twivel fanwege praktyske gefolgen

It Juridysk Loket kin advisearje oer de gefolgen fan wol of net skiede. Dêrneist kinne se dy fertelle wat der mooglik is rûnom de praktyske saken. Sa hast miskien wol rjocht op taslaggen, bystân of alimintaasje en kinne se dy mear fertelle oer in alternatyf om útinoar te gean sûnder offisjeel te skieden.

Relaasjeterapy kin helpe

Relaasjeterapy soe helpe kinne om dyn relaasje te ferbetterjen. Sa jout terapy faak de hânfetten om inoar better te begripen, leare je better omgean mei rûzjes en jout it in soad ynsjoch.

Wol is it wichtich datst beide iepenstiest foar relaasjeterapy. It is in middel om derachter te kommen oft je mei elkoar fierder wolle. Mei relaasjeterapy kinne je ek ta ynsjoch komme dat it better is om wol útinoar te gean.

In netwurk fan relaasjeterapeuten fynst online: