Tips om ien te stypjen

Ien dy’t skieden is, fielt him somtiden allinnich en net heard. Hoe kinne je ien yn je omjouwing stypje? De neikommende punten kinne dy miskien helpe:

  • Hâld yn tinzen dat elk ferhaal twa kanten hat.
  • Wit datst net it hiele ferhaal kenst.
  • Jou oan dat ien net hoecht te dwaan wat in oar dwaan soe.
  • It is wichtich om emoasjes uterje te kinnen, ek as dat fertriet of lilkens is. En it is moai asto as persoan lústerjen bliuwst, sûnder antwurden of advizen paraat te hawwen.
  • Besef dat ien dy’t in skieding meimakket troch ferskillende fazen fan rou giet. Lês mear oer de fiif fazen fan rou neffens Elisabeth Kübler-Ross yn it artikel Vijf fasen van rouw fan Elisabeth Kübler-Ross.
  • Bliuw immen útnûgjen en belûke by sosjale oangelegenheden, ek al wegerje se. Hâld kontakt en jou se dêrmei it gefoel dat se ferbûn bliuwe en har winske te fielen.
  • Kinst as oanbelangjende bepaalde ‘partnertaken’ oernimme. Lykas op ‘e bern passe, de hûn útlitte of boadskipje. Sa litst sjen der yn dizze drege perioade foar se te wêzen.

Lear fan ûnderfiningen fan oaren

Mear lêze oer it meimeitsjen fan in skieding yn dyn omjouwing? Lês dan it ferhaal fan Susan Stijnen.

Gean nei it ferhaal fan Susan Stijnen

Kinst de goede wurden net fine? Lês dan it blog ‘Steunende woorden in moeilijke echtscheidingstijden’ foar tips.

It is wichtich om as freonen praten te bliuwen mei dejinge yn de skieding, ek ast sels net efter bepaalde karren stiest.
Zayn

Foar (takomstige) styfâlden dy’t te krijen hawwe mei in skieding

Elk gesin hat in eigen dynamyk en in gearstald húshâlding soms wer in hiele oare. Wy wize dy graach op in tal profesjonele organisaasjes en ûnderfiningsferhalen oer it styfâlderskip.

Foar (takomstige) pakes en beppes dy’t in skieding yn har omjouwing hawwe

Dyn bern giet skieden, dat bringt hiel wat tewei. As grutâlder nimst dêrby foar dyn bern likegoed as foar dyn bernsbern in wichtich plak yn. In oantal tips oer hoe’t je omgean kinne mei dizze situaasje.

In tal fan tips om om te gean mei dizze situaasje