Hoe geane je om mei in skieding?

Omgean mei in skieding kin dreech wêze. Dat dyn âlden net mear byelkoar binne, kin bêst wol yngewikkeld wêze. Fielst dy miskien lilk, fertrietlik en bang of miskien bist soms just wol bliid. Wat kinst no mei al dizze gefoelens dwaan ast it even net mear witst? Lês der op dizze side mear oer.

k wist eins net sa goed wat ‘skieden’ betsjutte. Ik wie fiif doe’t myn âlden my fertelden dat se útinoar gongen. Us heit like folle fertrietliker as ús mem. Dêrom tocht ik dat sy ek mear skuld hie as ús heit.
Sofie

Hoe belibje oare bern in skieding?

Do bist as bern net de iennige dy ‘t in skieding meimakket. It kin helpe om mei ien te praten dy ‘t je begripe. Untdek hoe ‘t oare bern dizze perioade trochmeitsje. Lês de ûnderfiningsferhalen fan oaren.

Dyn miening telt

By in skieding feroaret der bêst in soad. Dat kin faak net oars, mar soms wurde der miskien dingen foar dy bepaald dy’tst hielendal net noflik fynst. It is wichtich datst dit doarst te sizzen en ek sizze meist. En dat der nei dy harke wurdt. Hjir binne yn de wet ôfspraken oer makke. Hjir lizze wy dy út wêr’tsto wat fan fine meist of bepale meist (dyn rjochten) en ek watsto dan dwaan moatst (dyn plichten).

Ik wol graach meiprate oer de ôfspraken dy’t se oer my meitsje, mar ús heit fynt dat gjin goed idee. Eins wol ik leaver de hiele wike by ús mem wenje…
Ruben

Help foar bern en jongerein

Je hoege it net allinnich te dwaan. Der binne bygelyks ferskate websiden dêr’t je ferhalen lêze of mei ien chatte kinne. Ek kinne je yn je buert mei ien prate dy ‘t in soad wit oer bern dy’t mei in skieding te krijen hawwe. Dat kin allinnich of yn groepkes. Wolst leaver net prate, dan jouwe wy dy graach in pear boeketips. Lês mear oer wat dy helpe kin by in skieding.