Bliuw yn petear mei dyn (eks)partner

Do bist skieden. En dan? It kin dreech wêze om yn petear te bliuwen mei je (eks)partner. Mar it is wichtich om mei-inoar kommunisearje te bliuwen, sadat der goede ôfspraken makke wurde kinne. Hantfetten foar it oangean fan dizze drege petearen fynst op ús side oer it yn petear bliuwen.

De impact fan de skieding op de bern

In skieding is hiel heftich foar de bern. As âlder wolle je it leafst de impact op de bern sa lyts mooglik hâlde. Mar hoe dogge je dat? Hoe kinst se helpe om mei har gefoelens om te gean? En hoe soargest derfoar datsto der sels sa goed mooglik mei omgiest, sadat sy der sa min mooglik lêst fan hawwe? Hjir lêst mear oer op ús side oer de impact op de bern.

Sels woe ik mei gjinien oer de skieding prate, mar myn suske soe dêr krekt in soad stipe oan hân hawwe!
Amarins

Hjir kinst terjochte foar help by it ferwurkjen

By in skieding hast mei in soad emoasjes te krijen. It kin dreech wêze om mei al dizze emoasjes om te gean. Op ús side oer help by it ferwurkjen fan de skieding fynst in oersjoch fan ynstânsjes dy’t dy helpe kinne.