Scheideninfriesland.nl is ta stân kaam ûnder ferantwurdlikheid fan Foar Fryske Bern.

Auteursrjochten

It auteursrjocht en it databankerjocht op dizze webside lizze by Foar Fryske Bern. Dat jildt foar de ynhâld fan de webside. Foar Fryske Bern jout elkenien in net-eksklusyf gebrûksrjocht op de ynhâld. Dat betsjut dat jo de ynhâld fan de webside fergees kopiearje kinne en op’e nij (ek kommersjeel) publisearje kinne. Dat jildt foar alle testuele ynhâld. It op’e nij brûken fan yllustraasjes mei allinnich mei tastimming fan Foar Fryske Bern.

Realisaasje webside Compion, Ljouwert compion.nl | info@compion.nl