Dyn miening telt

In soad dingen feroarje by in skieding. It is in gekke, soms drege tiid wêryn’t in soad besluten nommen wurde troch dyn âlden. Hjirby telt dyn miening fansels ek en meist der ek wat fan fine en soms meist ek dingen bepale. Dat binne dyn rjochten. Do bist belangryk en sels yn’e wet stiet dat der nei dy harke wurde moat.

Der steane yn de wet allegearre ferskillende regels. Ek oer hoe’t âlden omgean moatte mei bern nei in skieding. Alden binne bygelyks nei in skieding tegearre ferantwurdlik foar dy en dyn bruorren en/of sussen. Dat hjit it gesach. Ek binne se ferplichte om in âlderskipsplan te meitsjen, mei dêryn de ferdieling fan de soarch- en opfiedingstaken.

Wêr’tsto as bern oant 18 jier allegear rjocht op hast, is fêstlein yn it bernerjochteferdrach. Dit is in list mei ôfspraken oer bern. Bygelyks oer hoe’t dyn âlden en de oerheid of it regear mei dy omgiet.

Wat meisto bepale tidens de skieding?

Dit binne dyn rjochten by de skieding fan dyn âlden:

Belûke: Dyn âlden skriuwe in plan mei ôfspraken oer dy (en dyn broers en/of sussen). Oer de opfieding en de ferdieling fan de taken. Net allinnich wanneartst by hokker âlder bist, mar bygelyks ek oer bûsjild, medyske karren en wannear’t se ynformaasje útwikselje oer bygelyks dyn prestaasjes op skoalle. Neffens de wet moatte dyn âlden dy belûke by it meitsjen fan dizze ôfspraken.

Harkrjocht: Ast boppe de 12 jier âld bist, hast ek harkrjocht. Asto en dyn âlden der mei-inoar net útkomme by wa’tst wenjen giest, dan kin de bernerjochter dit bepale. Do krigest in útnûging foar in petear mei de rjochter. Hy of sy freget dan bygelyks hoefolle tiid oftst by hokker âlder wêze wolst. Dat neame wy dus harkrjocht: do hast it rjocht dat de rjochter nei dyn miening harket. Mar dit is foar dy net ferplichte. As je gjin petear wolle, kinne je ek allinnich in brief stjoere.

Harkje: Oant dyn 16e bepale dyn âlden by wa’tst wenjen giest en hoe faak ast de oare âlder sjochst. Ast tusken de 12 en 16 bist, moatte dyn âlden hjirby wol harkje nei dyn miening. Ast jonger bist as 12 jier kinst de rjochter freegje oft er ek rekken hâlde wol mei dyn miening.

Kontakt: Alle bern hawwe rjocht op kontakt mei beide âlden. Ien fan de âlden kin dus net samar bepale dat je de oare âlder net mear sjogge.

Ik wol graach meiprate oer de ôfspraken dy’t se oer my meitsje, mar ús heit fynt dat gjin goed idee. Eins wol ik leaver de hiele wike by ús mem wenje…
Charlotte
Dochter

Wa kin my helpe by myn rjochten en plichten?

Fia dizze organisaasjes fynst mear ynformaasje oer dyn rjochten en plichten:

Fragen oer myn rjochten en plichten

It kin lestich wêze om te ûntdekken hokker rjochten en plichten asto presys hast. Dêrom binne der gelokkich plakken dêr’tst terjochte kinst foar help. Lykas bygelyks de Kinderombudsman. Kinst him fragen stelle oer de ferskate rjochten, mar ek oer watst dwaan kinst ast dy soargen makkest. Sjoch gerêst ris op de webside.