Ferhalen fan oare bern dy’t in skieding meimeitsje

It platfoarm Villa Pinedo is in webside foar bern en jongerein dy’t te krijen hawwe mei in skieding fan harren âlden. Op dizze webside steane in hiel soad ferhalen en ek tips fan oare bern. Bygelyks oer it wenjen yn twa huzen, oer hoe ‘t je drege ûnderwerpen mei je âlden beprate kinne en oer rûzje tusken âlden. En ek datst it gefoel hawwe kinst datst soms tusken dyn âlden yn stiest. Villa Pinedo is der hielendal foar dy.

Boek mei ûnderfiningsferhalen

Villa Pinedo hat ek in boek as buddy dy’t dy de wei wiist. Yn it boek ‘Je hoeft het niet alleen te doen’ steane allegearre echte ferhalen fan oare bern mei skieden âlden. De ien moat ferhúzje, by de oar prate de âlden (efkes) net mear of meitsje se in soad rûzje. It boek giet oer watsto fielst en meimakkest.

Wolst it boek ‘Je hoeft het niet alleen te doen’ bestelle of wolst mear witte?

Ynformaasje presys foar dyn leeftiid

Op de webside fan Ouders uit elkaar lizze se per leeftiidskategory hiel dúdlik út wat in skieding foar dy betsjut. Dizze ynformaasje kinst sels lêze, mar miskien fynst it ek noflik om dit tegearre mei ien fan dyn âlden te dwaan. Se lizze op dizze website út:

  • Hoe’t it fielt dat dyn âlders skiede sille;
  • Wat der feroarje sil;
  • Wat der itselde bliuwt;
  • En of skiede allinnich mar slim is.

Wêr kinst mei dyn ferhaal terjochte?

It kin helpe om te praten oer watst meimakkest. En de kâns is grut datsto minsken yn dyn omjouwing hast dy’t ek in skieding meimakke hawwe.

Miskien kinst terjochte by bern yn’e buert, of by in folwoeksene dy’tst fertroust. Hast leaver kontakt mei ien op ôfstân? Luchtsje dan dyn hert fia bygelyks de Kindertelefoon of op it foarum fan Villa Pinedo. Ek kinst by Villa Pinedo mei ien chatte fan dyn leeftyd, dy’t ek in skieding meimakke hat. Dizze buddy biedt dy in harkjend ear. Om dy oan te melden hoechst neat te beteljen en der is ek gjin tastimming fan dyn âlders nedich.

Logo Villa Pinedo