Alles wat je regelje moatte oersichtlik op in rige

In gesin yn skieding makket faak in ûnrêstige tiid troch wêrby’t de impact fan de skieding faak grut is. It doel fan dit platfoarm is om in helpende en stypjende hân te bieden yn dizze perioade.

Troch goede en ûnôfhinklike ynformaasje te jaan, kinne karren better en miskien wol flugger makke wurde. Sa hoecht de skiedingsperioade net langer te duorjen as nedich. De eventuele negative impact kin dêrtroch beheind wurde. Der ûntstiet rapper romte foar it gesin om rêst te finen en mear romte om omgean te learen mei de nije situaasje.

It bêste foar de bern

Op dizze webside steane de praktyske saken en it bern sintraal. Mei de checklist witte je seker dat je de skieding goed regelje en dat je keuzes meitsje yn it belang fan it bern. De ynformaasje op dizze webside jout je dêrneist mear ynsjoch yn hoe’t je by in skieding mei je emoasjes en de emoasjes fan je bern omgean kinne.

Misto ynformaasje? Help it platfoarm oan te foljen

Om dit platfoarm sa kompleet mooglik te meitsjen, wurde tips en suggestjes foar oanfoljende ynformaasje tige wurdearre.

Gearwurkingspartners platfoarm Scheiden in Friesland

Scheideninfriesland.nl is in inisjatyf fan Foar Fryske Bern, Sociaal domein Fryslân, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Amelân, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harns, Gemeente it Hearrenfean, Gemeente Ljouwert, Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente Eaststellingwerf, Gemeente Opsterlân, Gemeente Skiermûntseach, Gemeente Smellingerlân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Skylge, Gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf.